W prawie cywilnym znajdują się regulacje oraz ustawy regulujące prawo medyczne. Kancelaria Tomczak & Partnerzy oferuje świadczenia w w/w zakresie, podejmując się reprezentowania pokrzywdzonych w postępowaniu o błąd w sztuce lekarskiej, obrony lekarzy, dochodzenia odszkodowania przez pacjentów, a także szeregu innych spraw związanych z ochroną zdrowia i sposobem funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów świadczących usługi medyczne.

Prawnicy z naszej kancelarii udzielają informacji w zakresie finansowania medycyny w oparciu o obowiązujące, aktualne regulacje ustawodawcze. Obok reprezentowania Klientów w postępowaniu sądowym udzielają porad oraz przeprowadzają opiniowanie dokumentów i umów obowiązujących w prawie medycznym. Świadczą usługi w zakresie doradztwa związanego z działalnością leczniczą, świadczeniami opieki zdrowotnej, prawami pacjenta,refundacją leków, działalnością aptek, itp.

Opóźniona implementacja – skutki dla pacjentów

    •  Katarzyna Kamińska
  • Komentarze

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (dalej jako „Dyrektywa”) przyznaje pacjentom możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza granicami kraju, a następnie ubiegania się o zwrot poniesionych w związku z tym kosztów. Dyrektywa określiła czas na jej implementację do krajowych porządków prawnych – termin ten minął 25 października 2013 roku. Polski ustawodawca wprowadził stosowne zmiany dopiero ustawą z dnia 10 października 2014 roku o zmianie ustawy[...]

 Do góry