W prawie cywilnym znajdują się regulacje oraz ustawy regulujące prawo medyczne. Kancelaria Tomczak & Partnerzy oferuje świadczenia w w/w zakresie, podejmując się reprezentowania pokrzywdzonych w postępowaniu o błąd w sztuce lekarskiej, obrony lekarzy, dochodzenia odszkodowania przez pacjentów, a także szeregu innych spraw związanych z ochroną zdrowia i sposobem funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów świadczących usługi medyczne.

Prawnicy z naszej kancelarii udzielają informacji w zakresie finansowania medycyny w oparciu o obowiązujące, aktualne regulacje ustawodawcze. Obok reprezentowania Klientów w postępowaniu sądowym udzielają porad oraz przeprowadzają opiniowanie dokumentów i umów obowiązujących w prawie medycznym. Świadczą usługi w zakresie doradztwa związanego z działalnością leczniczą, świadczeniami opieki zdrowotnej, prawami pacjenta,refundacją leków, działalnością aptek, itp.

Zwrot za nadwykonania planowe

W wyroku z dnia 29 października 2014 roku, Sąd Okręgowy w Poznaniu dopuścił możliwość żądania zwrotu od Narodowego Funduszu Zdrowia kosztów świadczeń udzielonych w trybie planowym po przekroczeniu limitów określonych w umowie zawartej z Funduszem (sygn. akt XII C 2167/2013/15). Stanowisko to potwierdził Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 28 maja 2015 roku (sygn. akt I ACa 59/15).

Powyższe orzeczenia są pierwszymi wyrokami sądów powszechnych, które dopuszczają – w określonych okolicznościach – domaganie się przez szpital zwrotu kosztów nadwykonań planowych[...]

 Do góry