W prawie cywilnym znajdują się regulacje oraz ustawy regulujące prawo medyczne. Kancelaria Tomczak & Partnerzy oferuje świadczenia w w/w zakresie, podejmując się reprezentowania pokrzywdzonych w postępowaniu o błąd w sztuce lekarskiej, obrony lekarzy, dochodzenia odszkodowania przez pacjentów, a także szeregu innych spraw związanych z ochroną zdrowia i sposobem funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów świadczących usługi medyczne.

Prawnicy z naszej kancelarii udzielają informacji w zakresie finansowania medycyny w oparciu o obowiązujące, aktualne regulacje ustawodawcze. Obok reprezentowania Klientów w postępowaniu sądowym udzielają porad oraz przeprowadzają opiniowanie dokumentów i umów obowiązujących w prawie medycznym. Świadczą usługi w zakresie doradztwa związanego z działalnością leczniczą, świadczeniami opieki zdrowotnej, prawami pacjenta,refundacją leków, działalnością aptek, itp.

Pojęcie ciągłości świadczeń w kontraktowaniu publicznym

Sprawa zakończona decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 lipca 2009 roku (nr RWA – 9/2009), stwierdzającą występowanie zakazanej praktyki Narodowego Funduszu Zdrowia, przeszła prawomocnie przez obie instancje sądowe, tj. SOKiK oraz Sąd Apelacyjny i dotyczyła kwestii na pozór subtelnej i niepierwszorzędnej. W praktyce jednak, zagadnienie będące przedmiotem decyzji należy uznać za jeden z najważniejszych problemów w zakresie publicznego kontraktowania świadczeń medycznych.[...]

Klauzula sumienia

W dniu 7 października 2015 roku Trybunał Konstytucyjny zajął się kontrowersyjnym w opinii publicznej zagadnieniem, czyli tzw. klauzulą sumienia lekarzy.

Sprawa została zainicjowana wnioskiem Naczelnej Rady Lekarskiej, w którym wnoszono o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisu art. 39 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dalej jako „Ustawa”). Trybunał badał powyższy przepis w kilku płaszczyznach, tj. w zakresie w jakim nakłada on na lekarza obowiązek:[...]

 Do góry