W prawie cywilnym znajdują się regulacje oraz ustawy regulujące prawo medyczne. Kancelaria Tomczak & Partnerzy oferuje świadczenia w w/w zakresie, podejmując się reprezentowania pokrzywdzonych w postępowaniu o błąd w sztuce lekarskiej, obrony lekarzy, dochodzenia odszkodowania przez pacjentów, a także szeregu innych spraw związanych z ochroną zdrowia i sposobem funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów świadczących usługi medyczne.

Prawnicy z naszej kancelarii udzielają informacji w zakresie finansowania medycyny w oparciu o obowiązujące, aktualne regulacje ustawodawcze. Obok reprezentowania Klientów w postępowaniu sądowym udzielają porad oraz przeprowadzają opiniowanie dokumentów i umów obowiązujących w prawie medycznym. Świadczą usługi w zakresie doradztwa związanego z działalnością leczniczą, świadczeniami opieki zdrowotnej, prawami pacjenta,refundacją leków, działalnością aptek, itp.

Nadużywanie pozycji dominującej – dyskryminacja podmiotowa w działalności Narodowego Funduszu Zdrowia

W stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia, a poprzednio w stosunku do Kas Chorych w okresie minionych 15 lat Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta prowadził co najmniej 6 postępowań zakończonych decyzjami. Większość z nich dotyczyło dyskryminujących warunków przetargu na świadczenie usług medycznych.

Warunki konkursu

Jeden z oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił w 2011 roku konkurs dotyczący umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna z zakresu badania rezonansu magnetycznego (RM). Przedmiotem konkursu był rozdział kwot[...]

Według kosztów nie kontraktu

    •  Joanna Ostojska
  • Komentarze

W wyroku z dnia 27 sierpnia 2015 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że w ramach roszczenia o zwrot kosztów z tytułu tzw. nadwykonań (świadczeń udzielonych przez podmiot leczniczy ponad limit określony w umowie zawartej z NFZ) szpital może domagać się wyłącznie zrefundowania uzasadnionych kosztów leczenia, a nie wynagrodzenia odpowiadającego wartości świadczeń przyjętych w umowie z Funduszem (sygn. akt III CSK 455/14).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej jako „[...]

 Do góry