W prawie cywilnym znajdują się regulacje oraz ustawy regulujące prawo medyczne. Kancelaria Tomczak & Partnerzy oferuje świadczenia w w/w zakresie, podejmując się reprezentowania pokrzywdzonych w postępowaniu o błąd w sztuce lekarskiej, obrony lekarzy, dochodzenia odszkodowania przez pacjentów, a także szeregu innych spraw związanych z ochroną zdrowia i sposobem funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów świadczących usługi medyczne.

Prawnicy z naszej kancelarii udzielają informacji w zakresie finansowania medycyny w oparciu o obowiązujące, aktualne regulacje ustawodawcze. Obok reprezentowania Klientów w postępowaniu sądowym udzielają porad oraz przeprowadzają opiniowanie dokumentów i umów obowiązujących w prawie medycznym. Świadczą usługi w zakresie doradztwa związanego z działalnością leczniczą, świadczeniami opieki zdrowotnej, prawami pacjenta,refundacją leków, działalnością aptek, itp.

Narodowy Fundusz Zdrowia jako przedsiębiorca

Kwestia ta została jak dotąd przesądzona jedynie w orzecznictwie Sądów Apelacyjnych. Sąd Najwyższy nie zajął stanowiska w tej sprawie.

Problem statusu NFZ ma daleko idący i ważny podtekst polityczny, chodzi bowiem o sytuacje, w których jedna instytucja państwowa (UOKiK) kontroluje działalność drugiej instytucji państwowej (NFZ). Co więcej, ta druga instytucja państwowa działa w oparciu o ustawy i wydawane na ich podstawowe akty wykonawcze, co stwarza niejako podwójne przesłanki kontroli: UOKiK z jednej strony kontroluje NFZ z punktu widzenia przepisów ustawy antytrustowej,[...]

Zgoda na leczenie

Istotnym dla pacjentów zagadnieniem dotyczącym korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim jest konieczność uzyskania przez zainteresowanego uprzedniej zgody na leczenie.

Wymóg ten wydaje się być bezwzględny w przypadku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (dalej jako „Rozporządzenie 883/2004”), w którym w art. 20 wskazano, że ubezpieczony udający się do innego państwa członkowskiego w celu uzyskania świadczeń rzeczowych w[...]

Biegły obligatoryjny

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane świadczeniobiorcy (pacjentowi) niezwłocznie. Pod pojęciem stanu nagłego przepis art. 5 pkt 33 ustawy o świadczeniach rozumie stan, o którym mowa w art. 3 pkt 8 ustawy o ratownictwie medycznym, który posługuje się pojęciem stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i definiuje go jako stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem[...]

Koszty leczenia za granicą (cz. 2)

Obywatele UE wyjeżdżający lub zamieszkujący za granicą mogą korzystać z opieki zdrowotnej w państwie pobytu, udzielanej na podstawie dwóch odrębnych systemów:

  • w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia,
  • w ramach przepisów dyrektywy transgranicznej.

Odmienne założenia i geneza wprowadzenia obu systemów powoduje dalsze zasadnicze różnice oraz określone konsekwencje dla ubezpieczonych, w tym o tak podstawowym znaczeniu, jak to, czy będą oni w ogóle zobowiązani do ponoszenia kosztów udzielonej opieki zdrowotnej.[...]

Narodowy Fundusz Zdrowia a ochrona antymonopolowa

Narodowy Fundusz Zdrowia posiada monopol na rynku organizowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, co oznacza, że – zgodnie z prawem – nie może on wykorzystywać swojej pozycji do ograniczania konkurencji.

Zarazem, z punktu widzenia organu antymonopolowego, NFZ traktowany jest jak podmiot gospodarczy, uczestniczący w rynku na prawach wolnego dostępu do rynku.

Z punktu widzenia gospodarczego i politycznego sytuacja może się zapewne wydawać nieco sztuczna o tyle, że UOKiK kontroluje nie tyle nawet przedsiębiorstwo państwowe, co nie jest niczym nadzwyczajnym,[...]

 Do góry