W prawie cywilnym znajdują się regulacje oraz ustawy regulujące prawo medyczne. Kancelaria Tomczak & Partnerzy oferuje świadczenia w w/w zakresie, podejmując się reprezentowania pokrzywdzonych w postępowaniu o błąd w sztuce lekarskiej, obrony lekarzy, dochodzenia odszkodowania przez pacjentów, a także szeregu innych spraw związanych z ochroną zdrowia i sposobem funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów świadczących usługi medyczne.

Prawnicy z naszej kancelarii udzielają informacji w zakresie finansowania medycyny w oparciu o obowiązujące, aktualne regulacje ustawodawcze. Obok reprezentowania Klientów w postępowaniu sądowym udzielają porad oraz przeprowadzają opiniowanie dokumentów i umów obowiązujących w prawie medycznym. Świadczą usługi w zakresie doradztwa związanego z działalnością leczniczą, świadczeniami opieki zdrowotnej, prawami pacjenta,refundacją leków, działalnością aptek, itp.

Koszty leczenia za granicą (cz. 1)

Uczestnictwa w Unii Europejskiej nie można już obecnie utożsamiać z trzema tylko podstawowymi swobodami przepływu osób, usług i kapitału. Na szczeblu unijnym regulowane są coraz bardziej złożone zagadnienia, w których ww. swobody krzyżują się, jednocześnie dotykając istotnych kwestii dla każdego obywatela wspólnoty. Jednymi z takich zagadnień, szczególnie ważnymi w dzisiejszych czasach, są kwestie ubezpieczenia (zabezpieczenia) społecznego oraz ochrony zdrowia.[...]

Dla kogo umowa z NFZ, czyli o problemach w wykładni art. 132 ust. 3 ustawy o świadczeniach

Artykuł 132 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazuje, że podstawą udzielenia świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest umowa zawarta pomiędzy świadczeniodawcą i Funduszem. Kolejne jednostki redakcyjne przewidują kto może a kto nie może zawrzeć umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. I tak ust. 2 przedmiotowego przepisu wskazuje, że umowa może być zawarta wyłącznie ze świadczeniodawcą, który został wybrany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach[...]

Cesja wierzytelności szpitalnych – temat zamknięty

Problem skuteczności cesji wierzytelności wobec zakładów opieki zdrowotnej jest, jak się wydaje, najzupełniej specyficznie polskim problemem. Jakiekolwiek odwoływanie się w tym zakresie do porównywalnych rozwiązań obowiązujących za granicą jest w zasadzie niemożliwe, bo takich rozwiązań nie ma.

22 grudnia 2010 roku do ówcześnie obowiązującego art. 53 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wprowadzony został ust. 6, zgodnie z którym czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela sp zozu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył zakład. Zgodnie[...]

 Do góry