Transgraniczne

Procedura ubiegania się o zwrot

Co do zasady zwrot kosztów opieki zdrowotnej poniesionej zagranicą na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (dalej jako „Rozporządzenie 883/2004”), powinien zostać dokonany pomiędzy instytucjami ubezpieczeniowymi właściwych państw. W przypadku, gdy pacjent pokryje koszty udzielonych zagranicą świadczeń z własnej kieszeni – czy to na podstawie Rozporządzenia czy też dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 roku[...]

Opóźniona implementacja – skutki dla pacjentów

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (dalej jako „Dyrektywa”) przyznaje pacjentom możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza granicami kraju, a następnie ubiegania się o zwrot poniesionych w związku z tym kosztów. Dyrektywa określiła czas na jej implementację do krajowych porządków prawnych – termin ten minął 25 października 2013 roku. Polski ustawodawca wprowadził stosowne zmiany dopiero ustawą z dnia 10 października 2014 roku o zmianie ustawy[...]

Zgoda na leczenie

Istotnym dla pacjentów zagadnieniem dotyczącym korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim jest konieczność uzyskania przez zainteresowanego uprzedniej zgody na leczenie.

Wymóg ten wydaje się być bezwzględny w przypadku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (dalej jako „Rozporządzenie 883/2004”), w którym w art. 20 wskazano, że ubezpieczony udający się do innego państwa członkowskiego w celu uzyskania świadczeń rzeczowych w[...]

Koszty leczenia za granicą (cz. 2)

Obywatele UE wyjeżdżający lub zamieszkujący za granicą mogą korzystać z opieki zdrowotnej w państwie pobytu, udzielanej na podstawie dwóch odrębnych systemów:

  • w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia,
  • w ramach przepisów dyrektywy transgranicznej.

Odmienne założenia i geneza wprowadzenia obu systemów powoduje dalsze zasadnicze różnice oraz określone konsekwencje dla ubezpieczonych, w tym o tak podstawowym znaczeniu, jak to, czy będą oni w ogóle zobowiązani do ponoszenia kosztów udzielonej opieki zdrowotnej.[...]

Koszty leczenia za granicą (cz. 1)

Uczestnictwa w Unii Europejskiej nie można już obecnie utożsamiać z trzema tylko podstawowymi swobodami przepływu osób, usług i kapitału. Na szczeblu unijnym regulowane są coraz bardziej złożone zagadnienia, w których ww. swobody krzyżują się, jednocześnie dotykając istotnych kwestii dla każdego obywatela wspólnoty. Jednymi z takich zagadnień, szczególnie ważnymi w dzisiejszych czasach, są kwestie ubezpieczenia (zabezpieczenia) społecznego oraz ochrony zdrowia.[...]

 Do góry