Szpitale

Klauzula sumienia

W dniu 7 października 2015 roku Trybunał Konstytucyjny zajął się kontrowersyjnym w opinii publicznej zagadnieniem, czyli tzw. klauzulą sumienia lekarzy.

Sprawa została zainicjowana wnioskiem Naczelnej Rady Lekarskiej, w którym wnoszono o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisu art. 39 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dalej jako „Ustawa”). Trybunał badał powyższy przepis w kilku płaszczyznach, tj. w zakresie w jakim nakłada on na lekarza obowiązek:[...]

Cesja wierzytelności szpitalnych – temat zamknięty

Problem skuteczności cesji wierzytelności wobec zakładów opieki zdrowotnej jest, jak się wydaje, najzupełniej specyficznie polskim problemem. Jakiekolwiek odwoływanie się w tym zakresie do porównywalnych rozwiązań obowiązujących za granicą jest w zasadzie niemożliwe, bo takich rozwiązań nie ma.

22 grudnia 2010 roku do ówcześnie obowiązującego art. 53 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wprowadzony został ust. 6, zgodnie z którym czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela sp zozu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył zakład. Zgodnie[...]

 Do góry