Sąd

Według kosztów nie kontraktu

W wyroku z dnia 27 sierpnia 2015 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że w ramach roszczenia o zwrot kosztów z tytułu tzw. nadwykonań (świadczeń udzielonych przez podmiot leczniczy ponad limit określony w umowie zawartej z NFZ) szpital może domagać się wyłącznie zrefundowania uzasadnionych kosztów leczenia, a nie wynagrodzenia odpowiadającego wartości świadczeń przyjętych w umowie z Funduszem (sygn. akt III CSK 455/14).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej jako „[...]

Biegły obligatoryjny

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane świadczeniobiorcy (pacjentowi) niezwłocznie. Pod pojęciem stanu nagłego przepis art. 5 pkt 33 ustawy o świadczeniach rozumie stan, o którym mowa w art. 3 pkt 8 ustawy o ratownictwie medycznym, który posługuje się pojęciem stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i definiuje go jako stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem[...]

 Do góry