NFZ

Zwrot za nadwykonania planowe

W wyroku z dnia 29 października 2014 roku, Sąd Okręgowy w Poznaniu dopuścił możliwość żądania zwrotu od Narodowego Funduszu Zdrowia kosztów świadczeń udzielonych w trybie planowym po przekroczeniu limitów określonych w umowie zawartej z Funduszem (sygn. akt XII C 2167/2013/15). Stanowisko to potwierdził Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 28 maja 2015 roku (sygn. akt I ACa 59/15).

Powyższe orzeczenia są pierwszymi wyrokami sądów powszechnych, które dopuszczają – w określonych okolicznościach – domaganie się przez szpital zwrotu kosztów nadwykonań planowych[...]

Nadużywanie pozycji dominującej – dyskryminacja podmiotowa w działalności Narodowego Funduszu Zdrowia

    •  Justyna Pietraszek
  • Komentarze

W stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia, a poprzednio w stosunku do Kas Chorych w okresie minionych 15 lat Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta prowadził co najmniej 6 postępowań zakończonych decyzjami. Większość z nich dotyczyło dyskryminujących warunków przetargu na świadczenie usług medycznych.

Warunki konkursu

Jeden z oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił w 2011 roku konkurs dotyczący umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna z zakresu badania rezonansu magnetycznego (RM). Przedmiotem konkursu był rozdział kwot[...]

Dla kogo umowa z NFZ, czyli o problemach w wykładni art. 132 ust. 3 ustawy o świadczeniach

Artykuł 132 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazuje, że podstawą udzielenia świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest umowa zawarta pomiędzy świadczeniodawcą i Funduszem. Kolejne jednostki redakcyjne przewidują kto może a kto nie może zawrzeć umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. I tak ust. 2 przedmiotowego przepisu wskazuje, że umowa może być zawarta wyłącznie ze świadczeniodawcą, który został wybrany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach[...]

 Do góry