Konkurencja

Pojęcie ciągłości świadczeń w kontraktowaniu publicznym

Sprawa zakończona decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 lipca 2009 roku (nr RWA – 9/2009), stwierdzającą występowanie zakazanej praktyki Narodowego Funduszu Zdrowia, przeszła prawomocnie przez obie instancje sądowe, tj. SOKiK oraz Sąd Apelacyjny i dotyczyła kwestii na pozór subtelnej i niepierwszorzędnej. W praktyce jednak, zagadnienie będące przedmiotem decyzji należy uznać za jeden z najważniejszych problemów w zakresie publicznego kontraktowania świadczeń medycznych.[...]

Narodowy Fundusz Zdrowia jako przedsiębiorca

Kwestia ta została jak dotąd przesądzona jedynie w orzecznictwie Sądów Apelacyjnych. Sąd Najwyższy nie zajął stanowiska w tej sprawie.

Problem statusu NFZ ma daleko idący i ważny podtekst polityczny, chodzi bowiem o sytuacje, w których jedna instytucja państwowa (UOKiK) kontroluje działalność drugiej instytucji państwowej (NFZ). Co więcej, ta druga instytucja państwowa działa w oparciu o ustawy i wydawane na ich podstawowe akty wykonawcze, co stwarza niejako podwójne przesłanki kontroli: UOKiK z jednej strony kontroluje NFZ z punktu widzenia przepisów ustawy antytrustowej,[...]

Narodowy Fundusz Zdrowia a ochrona antymonopolowa

Narodowy Fundusz Zdrowia posiada monopol na rynku organizowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, co oznacza, że – zgodnie z prawem – nie może on wykorzystywać swojej pozycji do ograniczania konkurencji.

Zarazem, z punktu widzenia organu antymonopolowego, NFZ traktowany jest jak podmiot gospodarczy, uczestniczący w rynku na prawach wolnego dostępu do rynku.

Z punktu widzenia gospodarczego i politycznego sytuacja może się zapewne wydawać nieco sztuczna o tyle, że UOKiK kontroluje nie tyle nawet przedsiębiorstwo państwowe, co nie jest niczym nadzwyczajnym,[...]

 Do góry