W prawie cywilnym znajdują się regulacje oraz ustawy regulujące prawo medyczne. Kancelaria Tomczak & Partnerzy oferuje świadczenia w w/w zakresie, podejmując się reprezentowania pokrzywdzonych w postępowaniu o błąd w sztuce lekarskiej, obrony lekarzy, dochodzenia odszkodowania przez pacjentów, a także szeregu innych spraw związanych z ochroną zdrowia i sposobem funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów świadczących usługi medyczne.

Prawnicy z naszej kancelarii udzielają informacji w zakresie finansowania medycyny w oparciu o obowiązujące, aktualne regulacje ustawodawcze. Obok reprezentowania Klientów w postępowaniu sądowym udzielają porad oraz przeprowadzają opiniowanie dokumentów i umów obowiązujących w prawie medycznym. Świadczą usługi w zakresie doradztwa związanego z działalnością leczniczą, świadczeniami opieki zdrowotnej, prawami pacjenta,refundacją leków, działalnością aptek, itp.

Procedura ubiegania się o zwrot

Co do zasady zwrot kosztów opieki zdrowotnej poniesionej zagranicą na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (dalej jako „Rozporządzenie 883/2004”), powinien zostać dokonany pomiędzy instytucjami ubezpieczeniowymi właściwych państw. W przypadku, gdy pacjent pokryje koszty udzielonych zagranicą świadczeń z własnej kieszeni – czy to na podstawie Rozporządzenia czy też dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 roku[...]

Opóźniona implementacja – skutki dla pacjentów

    •  Katarzyna Kamińska
  • Komentarze

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (dalej jako „Dyrektywa”) przyznaje pacjentom możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza granicami kraju, a następnie ubiegania się o zwrot poniesionych w związku z tym kosztów. Dyrektywa określiła czas na jej implementację do krajowych porządków prawnych – termin ten minął 25 października 2013 roku. Polski ustawodawca wprowadził stosowne zmiany dopiero ustawą z dnia 10 października 2014 roku o zmianie ustawy[...]

Zwrot za nadwykonania planowe

W wyroku z dnia 29 października 2014 roku, Sąd Okręgowy w Poznaniu dopuścił możliwość żądania zwrotu od Narodowego Funduszu Zdrowia kosztów świadczeń udzielonych w trybie planowym po przekroczeniu limitów określonych w umowie zawartej z Funduszem (sygn. akt XII C 2167/2013/15). Stanowisko to potwierdził Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 28 maja 2015 roku (sygn. akt I ACa 59/15).

Powyższe orzeczenia są pierwszymi wyrokami sądów powszechnych, które dopuszczają – w określonych okolicznościach – domaganie się przez szpital zwrotu kosztów nadwykonań planowych[...]

Pojęcie ciągłości świadczeń w kontraktowaniu publicznym

Sprawa zakończona decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 lipca 2009 roku (nr RWA – 9/2009), stwierdzającą występowanie zakazanej praktyki Narodowego Funduszu Zdrowia, przeszła prawomocnie przez obie instancje sądowe, tj. SOKiK oraz Sąd Apelacyjny i dotyczyła kwestii na pozór subtelnej i niepierwszorzędnej. W praktyce jednak, zagadnienie będące przedmiotem decyzji należy uznać za jeden z najważniejszych problemów w zakresie publicznego kontraktowania świadczeń medycznych.[...]

Klauzula sumienia

    •  Katarzyna Kamińska
  • Komentarze

W dniu 7 października 2015 roku Trybunał Konstytucyjny zajął się kontrowersyjnym w opinii publicznej zagadnieniem, czyli tzw. klauzulą sumienia lekarzy.

Sprawa została zainicjowana wnioskiem Naczelnej Rady Lekarskiej, w którym wnoszono o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisu art. 39 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dalej jako „Ustawa”). Trybunał badał powyższy przepis w kilku płaszczyznach, tj. w zakresie w jakim nakłada on na lekarza obowiązek:[...]

Nadużywanie pozycji dominującej – dyskryminacja podmiotowa w działalności Narodowego Funduszu Zdrowia

W stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia, a poprzednio w stosunku do Kas Chorych w okresie minionych 15 lat Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta prowadził co najmniej 6 postępowań zakończonych decyzjami. Większość z nich dotyczyło dyskryminujących warunków przetargu na świadczenie usług medycznych.

Warunki konkursu

Jeden z oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił w 2011 roku konkurs dotyczący umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna z zakresu badania rezonansu magnetycznego (RM). Przedmiotem konkursu był rozdział kwot[...]

 Do góry